Over ons

Stichting

De stichting

De Stichting Collectief Forward Gold Sale (afgekort FGS) is opgericht op 2 januari 2020. De Stichting behartigt de belangen van kopers van Forward Gold Sale-contracten. De stichting vertegenwoordigt conform haar statuten hun belangen onder meer in juridische procedures. Het bestuur van de stichting neemt zelfstandig alle besluiten en voert overleg met de advocaten. Bij de besluitvorming over ingrijpende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een eventuele schikkingsovereenkomst, betrekt het bestuur op nader door haar te bepalen wijze het draagvlak onder de statutaire achterban. De statuten van de stichting kunt u downloaden onder het tabje 'Documenten' hierboven.

ClaimShare

De Stichting wordt ondersteund door ClaimShare, een professioneel platform voor collectieve juridische belangenbehartiging. ClaimShare verzorgt de corporate, financiële en deelnemersadministratie, de communicatie en begeleidt via haar serviceplatform de inschrijving van gedupeerden.

Claimcode 2019

De stichting zal bij het voeren van collectieve procedures de Claimcode 2019 naleven. De claimcode houdt een aantal waarborgen in ten aanzien van de onafhankelijkheid van de stichting, alsmede een toelichting bij de governance structuur, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. Verantwoording daarvoor en overige informatie in verband met de naleving van de claimcode wordt opgenomen in het Verantwoordingsdocument dat onder het kopje 'Documenten' zal zijn te downloaden. Onder het kopje Nieuws hierboven zullen ontwikkelingen in de procedures worden beschreven.

Geen winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting heeft een procesfinancieringsovereenkomst gesloten met een procesfinancier die de kosten van het proces voor haar rekening zal nemen. Als de collectieve procedure succesvol is, krijgt de procesfinancier de kosten vergoed, verhoogd met een percentage van de toegekende schadevergoeding. Dat is gelijk aan het percentage dat wordt afgestaan door de deelnemers, zodat geen gelden achterblijven bij de stichting. In de procesfinancieringsovereenkomst is onder meer vastgelegd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie uitsluitend bij de stichting berust. De overeenkomst kan door de rechter worden ingezien en getoetst.